Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

aktualny od dnia 01 stycznia 2023

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedawcę pod adresem www.skawinski.pl.

Sprzedawcą jest przedsiębiorca:
Zakład Rusznikarski Obrót Bronią i Amunicją Piotr Skawiński z siedzibą: 83-425 Dziemiany, ul. Partyzantów 5A, zarejstrowany pod numerem NIP: 591-101-65-28, Regon: 190982270.
Sprzedawca  zwany jest zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: 59 8227293, 58 6880381, 58 6868160
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: bytow@skawinski.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
  jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skawinski.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.skawinski.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.skawinski.pl prowadzi sprzedaż detaliczną/hurtową artykułów myśliwskich i jeździeckich za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Towary oferowane w sklepie www.skawinski. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych lub używane (co jest zawsze zaznaczone w opisie Towaru) oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z sieci Internet;
 • korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu jedynie w ramach użytku osobistego;
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o tym powiadomieni.
 2. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu Internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Spezddawcy).

§ 3 Składanie zamówień

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz samego Zamówienia.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 11. Przed wysłaniem Zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona informacja dotycząca w szczególności:
 • Przedmiotu Zamówienia;
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • wybranej metody płatności;
 • wybranego sposobu dostawy;
 • czasu dostawy;
 • terminu płatności.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptacja.
 2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, zawierającą wskazane w § 3  11. elementy.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta  w formularzu Zamówienia.
 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Istnieje także możliwość odbioru towarów w siedzibie sprzedającego.
 4. Wysyłka towarów następuje do 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie lub wybrania opcji „za pobraniem”. 
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu przesyłki lub anulowania zamówienia z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Klient zostanie poinformowany o sytuacji opisanej w § 4 pkt. 5. Klient będzie miał prawo wyboru, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
 7. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na stronie „Koszty wysyłki”.
 8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl
 • Płatności w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez jeden z następujących podmiotów:

- Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 48B, kod pocztowy 54-202 Wrocław, Spółka wpisana do Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040562, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272046102, REGON 012736938.

§ 5 Płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.skawinski.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić „za pobraniem” (płatność kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dziemiany@skawinski.pl . Pobierz wniosek tutaj.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, niezbędny dla uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dziemiany@skawinski.pl
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym opis wady i dzień jej powstania oraz sposób kontaktu z klientem.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie stosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
  (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, którego zadaniem jest między innymi udzielenie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres bytow@skawinski.pl.
  c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Sklep dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi użytkownika i marketingu. Sklep nie podejmuje jednak zautomatyzowanych decyzji względem użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Ustawodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu płatności  i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

zaawansowane > Wyszukaj

Skontaktuj się

 • Właściciel (broń myśliwska, termowizja-noktowizja)
  Piotr Skawiński
  pn - pt: od 10:00 do 18:00
  tel. 605 342 234
   
 • Broń myśliwska, optyka,
  Marcin Kropidłowski
  tel. 885 342 234
   
 • Broń sportowa-bojowa-kolekcjonerska, termowizja-noktowizja
  Oskar Tuszkiewicz
  pn - pt: od 10:00 do 18:00
  tel. 888 115 120
  Email oskar@skawinski.pl
   
 • Kierownik warsztatu
  Leszek Zabrocki
  tel. 605 342 233
   
 • Sklep jeździecki i myśliwski w Bytowie, Sprzedaż internetowa, wysyłki, akcesoria
  Ewa Kotarska (Sklep w Bytowie)
  pn - pt: od 9:00 do 17:00 sobota: od 9:00 do 14:00
  tel. 59 822 72 93
  tel. kom. 609 768 377
  Email bytow@skawinski.pl
   
 • Sklep jeździecki i myśliwski w Kościerzynie
  Natalia Szulta (Sklep w Kościerzynie)
  pn - pt: od 9:00 do 17:00 sobota: od 9:00 do 14:00
  tel. 58 686 81 60
  tel. kom. 697 979 035
  Email koscierzyna@skawinski.pl
   
 • Dział Handlowy Dziemiany
  Marzena Majkowska
  pn - pt: 8:00 - 16:00
  tel. 782 180 280
  Email dziemiany.marzena@skawinski.pl
   
 • Szafy na broń
  Elwira Wałdoch
  pn - pt: od 10:00 do 18:00
  tel. 797 958 633
  Email dziemiany.elwira@skawinski.pl
   
 • Zaliczki, Reklamacje, termowizja/noktowizja
  Mariola Hering
  tel. 609 768 366
  Email dziemiany.mariola@skawinski.pl
   
 • Sprzedaż hurtowa, broń sportowa i kolekcjonerska
  Agata Skawińska
  pn - pt: 8:00 - 16:00
  tel. 889 650 942
  Email agata@skawinski.pl
   
 • Właścicielka (księgowość, skargi)
  Urszula Skawińska
  pn - pt: od 10:00 do 18:00 sobota: od 10:00 do 14:00
  tel. 603 932 364
  Email dziemiany@skawinski.pl
   

Firmowy sklep myśliwski

83-425 Dziemiany
ul. Partyzantów 5 A
tel. (58) 688-03-81

e-mail: dziemiany@skawinski.pl

Zapraszamy do firmowego sklepu myśliwskiego, profesjonalnej rusznikarni oraz podziemnej stumetrowej strzelnicy.

 
mak