Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

aktualny od dnia 30 grudnia 2014

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedawcę pod adresem www.skawinski.pl.

Sprzedawcą jest przedsiębiorca:
Zakład Rusznikarski Obrót Bronią i Amunicją Piotr Skawiński z siedzibą: 83-425 Dziemiany, ul. Partyzantów 5A, zarejstrowany pod numerem NIP: 591-101-65-28, Regon: 190982270.
Sprzedawca  zwany jest zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: 59 8227293, 58 6880381, 58 6868160
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: bytow@skawinski.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
  jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skawinski.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.skawinski.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.skawinski.pl prowadzi sprzedaż detaliczną/hurtową artykułów myśliwskich i jeździeckich za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Towary oferowane w sklepie www.skawinski. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych lub używane (co jest zawsze zaznaczone w opisie Towaru) oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z sieci Internet;
  • korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu jedynie w ramach użytku osobistego;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o tym powiadomieni.
 8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz samego Zamówienia.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 11. Przed wysłaniem Zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona informacja dotycząca w szczególności:
  • Przedmiotu Zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostawy;
  • czasu dostawy;
  • terminu płatności.
 12. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptacja.
 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, zawierającą wskazane w § 3  11. elementy.
 14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem ub wyborem opcji „za pobraniem”.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta  w formularzu Zamówienia.
 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Istnieje także możliwość odbioru towarów w siedzibie sprzedającego.
 4. Wysyłka towarów następuje do 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie lub wybrania opcji „za pobraniem”. 
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu przesyłki lub anulowania zamówienia z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Klient zostanie poinformowany o sytuacji opisanej w § 4 pkt. 5. Klient będzie miał prawo wyboru, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
 7. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na stronie „Koszty wysyłki”.

§ 5 Płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.skawinski.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić „za pobraniem” (płatność kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Pobierz wniosek tutaj.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, niezbędny dla uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać listownie na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym opis wady i dzień jej powstania oraz sposób kontaktu z klientem.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres bytow@skawinski.pl.
  c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO skawinski.pl

Właścicielem sklepu internetowego skawinski.pl jest:

Zakład Rusznikarski Obrót Bronią i Amunicją Piotr Skawiński
adres: ul. Partyzantów 5A, 83-425 Dziemiany
Tel 58 688 03 81
NIP 591-101-65-28
REGON 190982270
Zwany dalej Właścicielem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.skawinski.pl prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć Internet poprzez stronę pod adresem www.skawinski.pl
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Właściciel nie prowadzi sprzedaży on-line broni, amunicji, prochu itp.
 4. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Właściciel natomiast kupującym osoba składająca zamówienie zwana dalej Klientem.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Ceny wiążą Klienta z momentem złożenia zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.
 3. Przyjęcie każdego zamówienia Klienta jest potwierdzane przez Właściciela drogą elektroniczną bądź telefoniczną w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych
 4. W przypadku podania niekompletnych lub niewłaściwych danych przez Klienta zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 6. Towary niedostępne w sprzedaży on-line nie podlegają sprzedaży wysyłkowej i stanowią jedynie prezentację oferty Właściciela.
 7. Realizacja zamówień odbywać będzie się po dokonaniu wpłaty przez Klienta na konto Właściciela bądź za pobraniem.
 8. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Właściciela.
 9. Wysyłka towarów następuje maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki z przyczyn niezależnych od niego.
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo modyfikacji zamówienia w zależności od woli klienta w przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem.
 12. Klient zostanie poinformowany o sytuacji opisanej w ust. II pkt. 8. Klient będzie miał prawo wyboru, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
 13. Opisy, dane techniczne, zdjęcia mogą zawierać błędy oraz nieścisłości, w razie wątpliwości prosimy o kontakt.
 14. Zdjęcia przedstawiające towary mają charakter poglądowy i mogą się różnić od tych w rzeczywistości.

III. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa towaru odbywa się przez wybranie odpowiedniej opcji dostawy zamieszczonej na stronie internetowej.
 2. Koszty dostawy uzależnione są od cen oferowanych przez dostawcę.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest za zamówiony towar zapłacić w formie przedpłaty po akceptacji transakcji przez Właściciela, a przed wysłaniem towaru do wskazanego miejsca przeznaczenia bądź za pobraniem pocztowym lub kurierskim.
 2. Płatność należy uregulować na konto 35 1240 3783 1111 0000 4090 4742 Bank PEKAO SA Oddział Bytów Filia Kościerzyna.

V. FAKTURY VAT

 1. Faktura VAT zostanie wystawiona dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym.
 2. Osobom prywatnym faktura VAT na życzenie, standardowo paragon fiskalny.

VI. REKLAMACJE

 1. Produkty sprzedawane przez Właściciela są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi, bądź używanymi, stan tych ostatnich jest zawsze określony w ofercie sprzedaży.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 4. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 5. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru.
 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towar w ramach reklamacji należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres Właściciela.
 7. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi zaraz po rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Klient sam decyduje o sposobie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu.
 10. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.
 11. W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem, przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej.
 12. Koszty związane ze zwrotem przez Klienta towarów, których uszkodzenia są wynikiem niewłaściwego użytkowania pokrywa Klient.

VII. ZWROT TOWARU

 1. Kupujący może zwrócić zakupiony towar w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia i odesłanie towaru bez podania przyczyny.
 2. Koszt zwrotu towaru (przesyłki) ponosi kupujący.
 3. Zwrócony towar musi być zapakowany w taki sposób, aby zakupiona rzecz nie została uszkodzona a także nie może posiadać znamion użytkowania, należy również załączyć dowód sprzedaży (paragon lub fakturę).
 4. Właściciel nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dostęp do danych osobistych ma jedynie Właściciel, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim.
 3. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych oraz w celu nadania przesyłki klientowi.
 5. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
 6. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 7. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Rejestrując się do sklepu lub składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.
 9. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Właściciel.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

zaawansowane > Wyszukaj

Skontaktuj się

 • Właściciel (broń myśliwska, termowizja-noktowizja)
  Piotr Skawiński
  pon - pt: od 10.00 do 18.00
  tel. 605 342 234
   
 • Broń myśliwska, optyka,
  Marcin Kropidłowski
  tel. 885 342 234
   
 • Broń sportowa-bojowa-kolekcjonerska, termowizja-noktowizja
  Oskar Tuszkiewicz
  tel. 888 115 120
  Email oskar@skawinski.pl
   
 • Kierownik warsztatu
  Leszek Zabrocki
  tel. 605 342 233
   
 • Sprzedaż internetowa, wysyłki, akcesoria
  Ewa Kotarska (Sklep w Bytowie)
  pon - pt: od 9.00 do 17.00 sobota: od 9.00 do 14.00 Obsługa sprzedaży internetowej od pon - pt
  tel. 59 822 7293
  tel. kom. 609 768 377
  Email bytow@skawinski.pl
   
 • Sklep jeździecki i myśliwski w Kościerzynie
  Natalia Szulta (Sklep w Kościerzynie)
  tel. 58 686 81 60
  tel. kom. 697 979 035
  Email koscierzyna@skawinski.pl
   
 • Dział Handlowy Dziemiany
  Marzena Majkowska
  pon - pt: od 8.00 do 16.00
  tel. 782 180 280
  Email dziemiany.marzena@skawinski.pl
   
 • Szafy na broń, Akcesoria do broni (kabury, magazynki, moderatory itp.)
  Elwira Wałdoch
  tel. 797 958 633
  Email dziemiany.elwira@skawinski.pl
   
 • Zaliczki, rezerwacje termowizja/noktowizja
  Mariola Hering
  tel. 609 768 366
  Email dziemiany.mariola@skawinski.pl
   
 • Sprzedaż hurtowa, broń sportowa i kolekcjonerska
  Agata Skawińska
  pon -pt: 15.00-18.00
  tel. 889-650-942
  Email agata@skawinski.pl
   
 • Właścicielka (księgowość, skargi)
  Urszula Skawińska
  pon - pt: od 10.00 do 18.00 sob: od 10.00 do 14.00
  tel. 603 932 364
  Email dziemiany@skawinski.pl
   

Firmowy sklep myśliwski

83-425 Dziemiany
ul. Partyzantów 5 A
tel. (58) 688-03-81

e-mail: dziemiany@skawinski.pl

Zapraszamy do firmowego sklepu myśliwskiego, profesjonalnej rusznikarni oraz podziemnej stumetrowej strzelnicy.

 
vomz mak